Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

4219 3514
Reposted bysuben suben
4094 d6e1
4077 fa57
Reposted bylouveJuliettedionizymarcepanjeannesorchilanothingiseverythingchceblantao5ranoyouaresonaive
4074 69be
Reposted bytobecontinuedPorannyHopeKarisCajmelkarolinnaapartyhardorgtfojstrblv2pxniskowomasterofpuppetsAmericanlovervol
4073 c2dc
Reposted bypixielark pixielark
3978 dd76
Reposted byImmortalysmylittleuniverse
3909 aa41
3907 6d3d
Reposted byrozzoreli
3906 33ba
3905 9394
3904 a36a
Reposted bymantonisblaguepauvre
3883 5f1f

February 18 2017

3447 d260 500
3433 9a83
Reposted bychorera chorera
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaaforyzmWeterze aforyzmWeterze
Naprawdę odważnym jest się tylko wtedy, gdy się wie jeszcze przed walką, że się dostanie cięgi, ale mimo to przystępuje się do tej walki tak czy inaczej i doprowadza się ją do końca bez względu na przeszkody. Zwycięża się wtedy rzadko, ale przecież czasami się zwycięża.
— Harper Lee, Zabić drozda
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacytaty cytaty
2097 561d
2095 bd85
Reposted bynaiko6hashzEveRgpunktschmitz
2094 580c
Reposted byelavatorkentoquer
2091 75da
Reposted byLaCamisaNegra LaCamisaNegra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl