Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

Reposted fromshakeme shakeme
8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
9534 7aed 500
Reposted fromxiulric xiulric viakotfica kotfica
1096 963c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaquotes quotes
1369 d7e2
Reposted fromposzum poszum viapanimruk panimruk
6312 c13c
Reposted fromSkydelan Skydelan viapanimruk panimruk

December 25 2017

6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaiga-xvl iga-xvl
9343 499c 500
Przesilenie
Dramat w dwóch zasłonach
Reposted fromEmisja Emisja viaiga-xvl iga-xvl
0695 8a3b 500
Deer came to the store and got some biscuits.
After half an hour he returned with his family.
Colorado, US.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakotfica kotfica
Reposted frombluuu bluuu viakotfica kotfica
0229 8b53 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
Reposted fromcorvax corvax viaiga-xvl iga-xvl

December 21 2017

Reposted fromshakeme shakeme viakotfica kotfica
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viazupelnie zupelnie
Reposted fromantichris antichris viazupelnie zupelnie
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viakotfica kotfica
4394 762b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl